Page 828 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 828

 ตารางข้อมูลปริมาณการจําหน่ายถ่านหิน: Consumption of Lignite : Page= 4, Code= DBPROD4N
No. FieldName Type Length Dec Description คําอธิบายเพิ่มเติม
       1 PAG N 2 2   TYPE  C 4
3   SYST  C 1
4   YY  N 4 5   MM  N 2 6   COMP  N 3
7   LOC  N 3 8   UNIT  C 10
9     QTY   N 13
เลขทะเบียนตารางข้อมูล ชนิดของพลังงาน
ระบบการผลิตไฟฟ้า
ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงานข้อมูล รหัสบริษัทผู้ซ้ือ
รหัสแหล่งผลิต (จังหวัด)
หน่วย ปริมาณการใช้
อ้างถึงค่า item ใน ตาราง DBITEM อ้างถึงค่า syst ใน ตาราง DBSYST
อ้างถึงค่า comp ใน ตาราง DBCOMP อ้างถึงค่า LOC ใน ตาราง DBLOC
              3
  10
 ACC
N
  2
   สาขาเศรษฐกิจที่ใช้ลิกไนต์ 1 ELECTRICITY
2 CEMENT
3 TOBACCO
4 PULP AND PAPER 5 FOOD PROCESSING 6 LIME
7 TEXTILE
99 OTHERS
 อ้างถึงค่า acc5 ใน ตาราง dbacclig
ปัจจุบนั เป็น 0 ไม่ได้ใช้
  11   DATE DATE 8 12     TIMEC8 13   USID C 10
วันที่คีย์ข้อมูล เวลาที่คีย์ข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล
        ง-95

   826   827   828   829   830