Page 820 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 820

 ตารางข้อมูลปริมาณวัตดุดิบท่ีใช้ในการกล่ันน้ํามันเช้ือเพลิง: Material Intake II Page= 2, Code= DBPROD2i
No. Field Name Type Length
1 IDPK I
2 PAG N 2
3 ITEMPROD C 4
4 TYPE C 4
5 SYST C 1
6 YY N 4
7 MM N 2
8 COMP N 3
9 UNIT C 10
10 QTY N 12
11 DATE DATE 8
12 TIMEC8
13 USID     C 10
Dec
Description
Primary Key เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน
ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงานข้อมูล รหัสโรงกลั่น
หน่วย ปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ในการ กลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง วันที่คีย์ข้อมูล เวลาท่ีคีย์ข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล
คําอธิบายเพ่ิมเติม
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM
ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า comp ใน ตาราง DBCOMP
                                   3
                ตารางข้อมูลปริมาณวัตดุดิบที่ใช้ในการกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิง: Material Intake I Page= 2, Code= DBPROD2L
No. Field Name Type Length
1 IDPK I
2 PAG N 2
3 ITEMPROD C 4
4 TYPE C 4
5 SYST C 1
6 YY N 4
7 MM N 2
8 COMP N 3
9 PROV N 2
10 LOC N 3
11 UNIT C 10
12 QTY N 13
13 PR N 7
14 VAL N 14
15 ROY N 13
16 DATE DATE 8
17 TIME C 8
18 USID C 10
Dec
Description
Primary Key เลขทะเบียนตารางข้อมูล
ชนิดของพลังงาน
ระบบการผลิต ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงานข้อมูล รหัสโรงกล่ัน
-
-
หน่วย ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการกลนั่ น้ํามันเช้ือเพลิง
-
-
-
วันที่คีย์ข้อมูล
เวลาท่ีคีย์ข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูล
คําอธิบายเพ่ิมเติม
อ้างถึงค่า item ใน ตาราง DBITEM ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า comp ใน ตาราง DBCOMP ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้
                                          3
2 2 2
                            ง-87


   818   819   820   821   822