Page 813 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 813

                            ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการผลิตภายในประเทศรายปี : RNYPROD
NO FieldName Type Length Dec Description คําอธิบายเพิ่มเติม 1* IDPK I Primary key
      2 PAG N2    เลขทะเบียนตารางข้อมูล 3 YYN4    ปีของการรายงานข้อมูล 4 ITEMC5    ชนิดของพลังงานทดแทน
5
6 UPDATE_USER_ID C 10    ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด 7 UPDATE_DATE Date 8    วันที่แก้ไขลา่สุด
Time
ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการนําเข้ารายปี : RNYIMPORT
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM
     QTY
  N
  13
 2
  ปริมาณพลงังานทดแทน ด้านการผลิต ภายในประเทศ
 ข้อมูลจาก Energy Balance รายปี ของ พพ.
       NO FieldName Type Length Dec Description คําอธิบายเพิ่มเติม
      1* IDPK I
2 PAG N
3 YY N
4 ITEM C
5 QTY N
6 UNIT C
Primary key เลขทะเบียนตารางข้อมูล ปีของการรายงานข้อมูล ชนิดของพลังงานทดแทน
ปริมาณพลงังานทดแทน ด้านการนําเข้า หน่วยกายภาพ ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
ตารางจัดเก็บข้อมูลพลังงานทดแทนด้านการส่งออกรายปี : RNYEXPORT
2 4 5
13 2
10
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM
ข้อมูลจาก Energy Balance รายปี ของ พพ.
               7 UPDATE_USER_ID C
8 UPDATE_DATE DateTi 8 วันที่แก้ไขลา่สุด
10
      me
   NO FieldName Type Length Dec Description คําอธิบายเพ่ิมเติม
1* IDPK I
2 PAG N2
3 YYN4
4 ITEMC5
5 QTY N 13 2
6 UPDATE_USER_ID C 10 ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด
7 UPDATE_DATE DateTi 8 me
วันท่ีแก้ไขลา่ สุด
ง-80
Primary key เลขทะเบียนตารางข้อมูล ปีของการรายงานข้อมูล ชนิดของพลังงานทดแทน
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBITEM ข้อมูลจากEnergy Balance รายปี ของ พพ.
ปริมาณพลงังานทดแทน ด้านการส่งออก

   811   812   813   814   815