Page 799 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 799

 ตารางจัดเก็บข้อมูลราคา NGV รายวัน :DBPNGV
No. Field Name Type
1* YY C(4)
2* MM C(2)
3* DD C(2)
4* Item C(5)
5 Price N(9,4)
6 USER C(10)
7 UDATE DATETIME
Description
ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงานข้อมูล วันท่ีของการรายงานข้อมูล รหัสชนิดพลงังาน
ราคาขายปลีก NGV ผู้แก้ไขล่าสดุ วันที่แก้ไขลา่ สุด
คําอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า item ในตาราง DBPITEM
คําอธิบายเพ่ิมเติม
อ้างถึงค่าในตาราง DBPCURR
                       ตารางจัดเก็บข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทรายวัน :DBPCURRD
No. Field Name Type
1* YY C(4)
2* MM C(2)
3* DD C(2)
4* Curr C(3)
5 Bprice N(9,4)
6 Sprice N(9,4)
7 Aprice N(9,4)
8 USER C(10)
9 UDATE DATETIME(8)
ตารางจัดเก็บข้อมูล Gas Pool : DBPPOOL
Description
ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงานข้อมูล วันที่ของการรายงานข้อมูล รหัสสกุลเงิน
ราคาซ้ือประจําวัน ราคาขายประจําวนั ราคาเฉล่ียประจําวัน ผู้แก้ไขล่าสดุ วันที่แก้ไขลา่ สุด
                            No. Field Name
1* YY
2* MM
3* SOURCE
4 QTY
5 PRICE
6 USER
7 UDATE
Type Description
C(4) ปีของการรายงานข้อมูล
C(2) เดือนของการรายงานข้อมูล
C(3) รหัสแหล่งก๊าซธรรมชาติ
N(20,6) ปริมาณก๊าซที่จดั ส่ง (MMBTU) N(20,2) มูลค่าก๊าซท่ีจัดส่ง (บาท) C(10) ผู้แก้ไขล่าสดุ
DATETIME วันที่แก้ไขลา่ สุด
คําอธิบายเพ่ิมเติม
อ้างถึงค่าในตาราง DBPSOURCE
                       ง-66



















































   797   798   799   800   801