Page 794 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 794

 ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ MEA by TSIC : TRTSICMEA
NO Field Name Type 1* Tsm_seq Integer
2 Tsm_uti_id Varchar
3 Tsm_tsi_id Varchar
4 Tsm_reg_id Varchar
5 Tsm_year Integer
6 Tsm_month Integer
7 Tsm_tar_id Varchar
Length
4 5 2
Dec
Description
Running Key Number หน่วยงานการไฟฟา้
ประเภทมาตรฐาน อุตสาหกรรม เขตการไฟฟ้า
ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงานข้อมูล ประเภทการใช้ไฟฟา้
จํานวนลูกค้า ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ผู้บันทึก
วันที่บนัทึก ผู้บันทึกแก้ไขล่าสดุ วันท่ีแก้ไขลา่ สุด
Description
Running Key Number หน่วยงานการไฟฟา้
ประเภทมาตรฐาน อุตสาหกรรม เขตการไฟฟ้า
ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงาน ข้อมูล ประเภทการใช้ไฟฟา้
จํานวนลูกค้า ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ผู้บันทึก
วันท่ีบนั ทึก ผู้บันทึกแก้ไขล่าสดุ วันที่แก้ไขลา่ สุด
คําอธิบายเพ่ิมเติม
อ้างถึงค่า uti_id ใน ตาราง TCUtilities อ้างถึงค่า tsi_id ใน ตาราง TCTSIC อ้างถึงค่า reg_id ใน ตาราง TCRegion
อ้างถึงค่า tar_id ใน ตาราง TCTariff
                  2
9 Tsm_Energy Numeric 18 2
   8 Tsm_no Integer 10 Tsm_createuser Varchar
11Tsm_createdate DateTime 12 Tsm_updateuser Varchar 13 Tsm_updatedate DateTime
10 8 10 8
                  ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ PEA by TSIC : TRTSICPEA
NO Field Name Type 1* Tsp_seq Integer
2 Tsp_uti_id Varchar
3 Tsp_tsi_id Varchar
4 Tsp_reg_id Varchar
5 Tsp_year Integer
6 Tsp_month Integer
Length
4 5 2
Dec
คําอธิบายเพ่ิมเติม
อ้างถึงค่า uti_id ใน ตาราง TCUtilities อ้างถึงค่า tsi_id ใน ตาราง TCTSIC อ้างถึงค่า reg_id ใน ตาราง TCRegion
อ้างถึงค่า tar_id ใน ตาราง TCTariff
                     2
9 Tsp_Energy Numeric 18
10 Tsp_createuser Varchar 10
11 Tsp_createdate DateTime 8
12 Tsp_updateuser Varchar 10
13 Tsp_updatedate DateTime 8
7 Tsp_tar_id Varchar
   8 Tsp_no Integer
2
                     ง-61

   792   793   794   795   796