Page 785 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 785

 จํานวนยานพาหนะตามอายุรถ TBCARAGE
NO Field Name 1* IDPK*
3* PAG
4* YY
5* MM
6 CAR_TYPE
7 QTY_TOT
8 QTY_0
9 QTY_1
10 QTY_2
11 QTY_3
12 QTY_4
13 QTY_5
14 QTY_6
15 QTY_7
16 QTY_8
17 QTY_9
18 QTY_10
19 QTY_11
20 QTY_16
21 QTY_20
22 USID
Type Length Dec
INTEGER
CHAR 2
NUMBER 4 NUMBER 2 CHAR 2
NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0 NUMBER 9 0
Description
Primary Key เลขทะเบียนตารางข้อมูล ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงานข้อมูล ประเภทยานพาหนะ
จํานวนรถรวม จํานวนรถอายุน้อยกว่า 1 ปี จํานวนรถอายุ 1 ปี จํานวนรถอายุ 2 ปี จํานวนรถอายุ 3 ปี จํานวนรถอายุ 4 ปี จํานวนรถอายุ 5 ปี จํานวนรถอายุ 6 ปี จํานวนรถอายุ 7 ปี จํานวนรถอายุ 8 ปี จํานวนรถอายุ 9 ปี จํานวนรถอายุ 10 ปี จํานวนรถอายุ 11-15 ปี จํานวนรถอายุ 16-20 ปี จํานวนรถอายุมากกว่า 20 ปี ผู้บันทึกแก้ไขล่าสดุ วันท่ีแก้ไขลา่สุด เวลาแก้ไขล่าสุด
คําอธิบายเพิ่มเติม
อ้างถึงค่า vh_id ใน ตาราง tcvehicletype
                                                               CHAR 10 23 DATE DATETIME
      24 TIME CHAR 10
      ง-52
   783   784   785   786   787