Page 774 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 774

 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สนพ. จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลดังน้ี
1. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจEconomic
2. ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนการจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาคElectricConsumptionby Region (ECRDB)
3. ฐานข้อมูลดัชนีพลังงานENERGYINDEX(E-INDEX)
4. ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจากการใช้พลังงาน:EMISSIONI
5. ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน:EMISSIONII
6. ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรมElectricConsumptionbySector(ECS)
7. ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียมPetroleumPriceDatabase(PPD)
8. ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศInternationalenergyprice(IEP)
9. ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจําหน่ายไฟฟ้า ให้ลูกค้าตรง (IPS) IPS
10. ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน RENEW ENERGY
11. ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
12. ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP
ตารางดังต่อไปน้ีแสดงโครงสร้างข้อมูลท่ีจัดเก็บในแต่ละฐานข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ
ง-41   772   773   774   775   776