Page 733 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 733

ภาษาที่ใช้ (Data_Lang uage)
ขอบเขตที่ เผยแพร่ ข้อมูล
(AreaofDi sseminati on)
สิทธิ์ในการ เข้าถึง ข้อมูล
หลังจาก เผยแพร่ (RightofA ccess)
สิทธิ์ใน การใช้ ข้อมูล
(Rightof Usage)
ความถี่ในการ ปรับปรุงข้อมูล (Frequen cy)/วันที่ ปรับปรุงล่าสุด
การ Backup ข้อมูล
(Backup_Me thod) เช่น Full Incremental Tape
ระยะเวลาในการ เก็บข้อมูล (Data_Retenti on_Period)
หน่วยระยะ เวลาในการ เก็บข้อมูล (Unit_Dat a_Retenti on_Period )
ขอ้ กําหนด การล้าง ข้อมูล
(Purge_C riteria)
ภาษา ที่ใช้ (Data_L anguage )
(Databa se)
ปริมาณ ข้อมูล
(Records/ Month Records/P eriod)
Data Structure (มี/ไม่มี/ มีบางส่วน)
ไม่จํากัด ขอบเขต ไม่จํากัด ขอบเขต ไม่จํากัด ขอบเขต ไม่จํากัด ขอบเขต ไม่จํากัด ขอบเขต ไม่จํากัด ขอบเขต ไม่จํากัด ขอบเขต ไม่จํากัด ขอบเขต ไม่จํากัด ขอบเขต ใช้โดย อิสระ
ใช้โดย อิสระ
ใช้โดย อิสระ
ใช้โดย อิสระ
ใช้โดย อิสระ
ใช้โดย อิสระ
ใช้โดย อิสระ
ใช้โดย อิสระ
ใช้โดย อิสระ
ทุกวันที่ 12 ของ ทุกเดือน หรือ เมื่อมีการ เปล่ียนแปลง ของข้อมูล
ทุกวันท่ี 12 ของ ทุกเดือน หรือ เมื่อมีการ เปล่ียนแปลง ของข้อมูล
ทุกวันที่ 12 ของ ทุกเดือน หรือ เม่ือมีการ เปล่ียนแปลง ของข้อมูล
รายปี
ทุกไตรมาส
รายปี
ทุกไตรมาส
ทุกวันท่ี 12 ของ ทุกเดือน หรือ เม่ือมีการ เปลี่ยนแปลง ของข้อมูล
รายปี
Full per month & Incremental per day
Full per month & Incremental per day
Full per month & Incremental per day
Full per month & Incremental per day
Full per month & Incremental per day
Full per month & Incremental per day
Full per month & Incremental per day
Full per month & Incremental per day
Full per month & Incremental per day
ตลอดไป/ไม่มี กําหนดท่ีจะลบ - ข้อมูล
ตลอดไป/ไม่มี กําหนดท่ีจะลบ - ข้อมูล
ตลอดไป/ไม่มี กําหนดท่ีจะลบ - ข้อมูล
ตลอดไป/ไม่มี กําหนดที่จะลบ - ข้อมูล
ตลอดไป/ไม่มี กําหนดท่ีจะลบ - ข้อมูล
ตลอดไป/ไม่มี กําหนดท่ีจะลบ - ข้อมูล
ตลอดไป/ไม่มี กําหนดท่ีจะลบ - ข้อมูล
ตลอดไป/ไม่มี กําหนดท่ีจะลบ - ข้อมูล
ตลอดไป/ไม่มี กําหนดท่ีจะลบ - ข้อมูล
ไม่มีกําหนด 276 ท่ีจะลบ SQL
ข้อมูล
/ปี
ไม่มีกําหนด 276 ท่ีจะลบ SQL
ข้อมูล
/ปี
ไม่มีกําหนด 276 ที่จะลบ SQL
ข้อมูล
/ปี
Record Record Record อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
อังกฤษ
Modify
Modify
Modify
Modify
Modify
Modify
Modify
Modify
Modify
มี 121 359 32 61
มี 121 391 32 61
มี มี มี มี มี มี มี 9 Record / ไม่มีกําหนด ที่จะลบ SQL
ข้อมูล
ปี
121 391 32 61
63 17 0 55
ไม่มีกําหนด ท่ีจะลบ SQL
ข้อมูล
/ปี
36 Record 68 65 2 39 ไม่มีกําหนด ท่ีจะลบ SQL
ข้อมูล
ปี
8 Record / 63 13 0 49
ไม่มีกําหนด ท่ีจะลบ SQL
ข้อมูล
/ปี
ไม่มีกําหนด 12 Record ท่ีจะลบ SQL
ข้อมูล
/ปี
32 Record 68 57 2 13 71 26 0 83
ไม่มีกําหนด ท่ีจะลบ SQL
ข้อมูล
ปี
1 Record / 48 1 0 0 05 Record Length (Byte) Data Size Current (kByte)
DataSize / Year (kByte)
   731   732   733   734   735