Page 701 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 701

 ความเห็นและข้อสังเกตของคณะทํางานศึกษาฯ
คณะทํางานศึกษามีข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงเสนอให้ใช้ Columnar database และ Robotic Process Automation (RPA) และโครงสร้างองค์กรท่ีนําเสนอของ พพ. กับ สนพ. นั้นมีความต่างกันอย่างไร
ที่ปรึกษา กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่า columnar database จะให้การประมวลผลที่เร็วกว่า database ในรูปแบบเดิม และ Robotic Process Automation สามารถมาช่วยได้ในกรณีการนําเข้าข้อมูลที่ปัจจุบัน เป็นรูปแบบเล่มรายงานทั้งเป็น hard copy และ soft file ทั้งนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะที่สามารถปรับได้ตาม ความเหมาะสม
ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า columnar database อาจเหมาะสําหรับบางกรณี และการใช้ RPA น้ันมีค่าใช้จ่ายสูง และไม่สามารถทําได้ทุกอย่างจึงควร พิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใช้
ผอ. สนพ. กล่าวว่าโครงสร้างของ พพ. และ สนพ. ดูแล้วแตกต่างท่ีขอบเขตการทํางานท่ี พพ น้ันดูภาพ ภายในกรม ขณะที่ สนพ. ดูภาพใหญ่
รอง.อธิบดี พพ. กล่าวว่า พพ. ดําเนินการล้อกับแนวทางของ สนพ. และยังมีส่วนที่ต้องจัดตั้ง เพ่ือดําเนินการต่อไป
มติท่ีประชุม รับข้อสังเกต
วาระท่ี 4 ไม่มี ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.
        3/9/63 - 20


   699   700   701   702   703