Page 674 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 674

 สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานําเสนอหน้าจอ prototype ท่ีปรับปรุงจาก comment คร้ังก่อน ทาง กป. ให้มีการปรับ เพ่ิมเติมให้แสดงข้อมูลให้ถูกต้องดังนี้
• Dashboard 1: ราคาน้ํามัน ให้มีตัวเลขกํากับในกราฟ และใน 1 สัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลง มากกว่า $5 ให้แสดงตัวท่ีมีความชันมาก
• ขอ list ค่าการตลาดรายผลิตภัณฑ์
• ค่าการตลาดเฉลี่ยทาง กป. จะดึงข้อมูลมาให้เนื่องจากปัจจุบันเป็นการคํานวณมือ
• Dashboard 4 - ค่าขนส่ง อยากให้ลงแผนท่ีระดับอําเภอ --> เชื่อมกับตัวท่ีเป็น
กรมการปกครอง
• Price structure – กป. มีการตั้งค่าการตลาดอ้างอิง และ +/- 40 ซึ่งจะส่งให้ ทปษ. ใช้ใน
การแสดงข้อมูล ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
  29/7/63 - 2

   672   673   674   675   676