Page 668 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 668

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
หัวข้อการประชุม
นําเสนอร่างระบบต้นแบบสาธิต Prototype: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
 ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล
3. นางสาววชิรา จิตต์ปราณี
4. นางสาวสุวรรณา สุนทรารักษ์
5. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
6. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
7. นายธเนศร์ ศรีมงคล
8. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.พฤษภ์ บุญมา
2. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
3. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
4. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
5. นางสาวพัชรินทร์ แจงบํารุง
6. นายเดชา อุปธัมชาติ
7. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
8. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
9. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
 20/7/63 - 1


   666   667   668   669   670