Page 653 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 653

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. – 11.15 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดําเนินงานและวางแผนการนําเสนองาน
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
3. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
4. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เล้ียงสุขสันต์
2. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
3. นางสาวศิริพรสร้อยนาคพงษ์ 4. นายธิติพัฒน์สุขวิบูลย์
5. นายเดชา อุปธัมชาติ
6. นางสกุลรัตน์เจริญพงศ์
7. นางสาวมัณฑนาศิริสิมะ
8. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
สรุปการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  ท่ีปรึกษาเข้า update ผลการดําเนินงาน สามารถสรุปได้ดังน้ี
• การออกแบบ workflow และ กระบวนการทวนสอบข้อมูล ตามข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
การทํางาน ณ ปัจจุบันใน สนพ. และพร้อมนําเสนอผลการศึกษา
• กรรมการให้นัดนําเสนอกับ ผอ. ศท. สนพ. คณะกรรมการ และ คณะทํางานในสัปดาห์ถัดไป
26/6/63 - 1   651   652   653   654   655