Page 649 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 649

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. – 16.50 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดําเนินงานและการเตรียมงานสัมมนา อบรม
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
3. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
5. นายธเนศร์ ศรีมงคล
6. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เล้ียงสุขสันต์
2. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
3. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
4. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์ 5. นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง 6. นายเดชา อุปทัมชาติ
7. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ 8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนาศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
11. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน
 9/6/63 - 1

   647   648   649   650   651