Page 622 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 622

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลงั งานของประเทศ
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. – 12.10 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.6, 3.7, 3.8(1) (2) (3) ผู้เข้าประชุม รวม -13 คน
        14/4/63 - 1
   620   621   622   623   624