Page 579 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 579

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 14.45 น.
หัวข้อการประชุม
นําเสนอโครงสร้าง IT Infrastructure สําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 1. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
2. นายธเนศร์ ศรีมงคล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.พฤษภ์ บุญมา
2. นายสมพล เจริญพงศ์
3. นายพงษ์ทศพร จุลโลบล
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายภาณุพงศ์ กวดกิจการ
8. นางสาวกัญชพร ฟักสุวรรณ
9. นายเดชา อุปทัมชาติ
10. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์ 11. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ 12. นางสาวพนมพร ช่ืนชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
 27/2/63 บ่าย - 1   577   578   579   580   581