Page 571 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 571

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันอังคารท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
การออกแบบ IT Infrastructure ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ 3. นางภัชราพร ผาสุกวนิช
4. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ Conference Call
1. ดร.พฤษภ์ บุญมา
ท่ีปรึกษาโครงการ ณ สนพ.
1. นายสมพล เจริญพงศ์
2. นายพงษ์ทศพร จุลโลบล
3. นางสาวจุฑามาศ ทองคุ้ม
4. นางสาวรัชนิกร คําทิพย์
5. นางสาวพัฒณิศา ศรีชุ่มสิน 6. นายศรัณยู บุตรโคตร
7. นางสาวกิตติยา คําเวียงสา
8. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
9. นางสาวศิริพรสร้อยนาคพงษ์ 10. นายภาณุพงศ์ กวดกิจการ 11. นางสาวกัญชพร ฟักสุวรรณ 12. นายเดชา อุปถัมชาติ
13. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
14. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
15. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
16. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน
 25/2/63 - 1


   569   570   571   572   573