Page 546 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 546

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลงังานของประเทศ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชมุ
สํารวจกระบวนการจัดเกบ็ ข้อมลู ใน ศท.สนพ. – ก๊าซธรรมชาติ
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์ 3. นางเพทาย ภักดีโชติ
4. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
5. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์ จตรุ วิธวงศ์ 7. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
8. นายธเนศร์ ศรีมงคล
9. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล 10. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพรี์เพียง
2. ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ 3.นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรทีัศน์ 4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี 6.นายธงชัยสันติมงคล 7.นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 8.นายเดชาอปุถมัชาติ
9. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
10. นางสาวมัณฑนา ศริ ิสมิ ะ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ
 19/2/63 - 1
   544   545   546   547   548