Page 509 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 509

           หน่วยงานท่ีรับ ข้อมูล
จํานวน
สรุปรายการข้อมูล
ความถี่
ช่องทางส่ง
    • SPP/IPS/GSP/ Industry/ NGV / Fuel Gas
   • ข้อมูลการนําเข้าก๊าซฯ (Myanmar/JDA)
  รวมรายงานที่สง่ ใหห้ น่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ 10 รายงาน
สรุปข้อเสนอแนะ
• ศูนย์ข้อมูลพลังงานเป็นOneStopServiceเป็นช่องทางหลักในการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือลดความซ้ําซ้อนในการเก็บข้อมูล
• เป็นศูนย์กลางเผยแพรข่้อมูลท้ังในส่วนของกระทรวงพลังงานเองและข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานเช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ และปาล์มน้ํามัน
• เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบDatabase(FlatData)เพื่อให้สามารถนําไปวิเคราะห์(Analytic)หรือ แสดงผล (Visualization) ต่อด้วย Digital Tools สมัยใหม่
• ลักษณะข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพลังงาน
o มีการระบุ Definition ของข้อมูลท่ีชัดเจน
o Lag Time ในการ Update ข้อมูลน้อยที่สุด
o มีการระบุวันที่ Last Update หากข้อมูลในอดีต o มีการแก้ไข มี Unit Conversion Option
o เพิ่ม Option ให้ Download All ในกรณีที่ข้อมูลมีหลาย file
• บุคลากรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลอย่างถูกต้อง
ปิดประชุมเวลา : 15.30 น.
 ปตท.-7   507   508   509   510   511