Page 476 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 476

 o ด้านการส่งemailจะมีการblockหากส่งข้อมูลID
Data center (zero trust - server to server cannot talk to each other), campus (อาคาร), intranet และ internet
มี tier 1 24x7 monitor hackers; tier 2 - จะรับงานต่อมาตรวจสอบ; เน้นการตรวจจับเรว็ และ response เร็ว
ปิดประชุมเวลา : 15.10 น.
o o
ธปท.6
 am309 | [SCHOOL]
   474   475   476   477   478