Page 431 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 431

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 – 10:30 น.
ณ อาคาร 120 ปี ห้องประชุมช้ัน 5
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจี่ ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: กรมศลุ กากร
 ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวบบุผาคุณาไท
4. นางสาวกนกวรรณ เสฐจินตนิน
5. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
สํานักงานกรมศุลกากร
1. นางพัทรกิาพิศาลชนะกลุ
2. นางสาวนวลอนงค์ ฤกขะวุฒิกลุ
3. นางละเอียด วงษ์ทอง
4. นายธีรภัทร อ่อนจิตต์
5. นายจเรบุตรแมก่ลอง
6. นางสาวภัทริกา จินดาโรจน์
7. นางสาวจรวยพร พ่วงกลัด
8. นายบุญฤทธ์ิ สามทอง
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพรี ์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี 5. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการสํานักนวัตกรรมและคลงั ข้อมลู นักวิชาการสถิติชํานาญการ นักวิชาการสถิติชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
 กรมศุล - 1

   429   430   431   432   433