Page 400 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 400

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคลื่อนแผนพลงังานของประเทศ
วันจันทรท์ ี่27มกราคม2563เวลา9.30น.–12.00น.
หัวข้อการประชมุ
สํารวจกระบวนการจัดเกบ็ ขอมลู ใน ศท. สนพ. – ไฟฟ้า (ต่อ)
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกลัยาตรีวิทยานรุักษ์ 2. นางสาวกรกชภไู่พบลูย์
3. นางเพทายภักดีโชติ
4. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธวงศ์ 5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวศรินธรหอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.วัฒนาวิริยสิทธาวัฒน์ 2.นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3. นางสาวจินตนาศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์โฉมศรี 5.นายทัศนัยเพชรผ้ึง 6.นายธงชัยสันติมงคล 7.นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 8.นายเดชาอุปถมัชาติ
9. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 10. นางสาวมัณฑนา ศริ ิสมิ ะ 11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา
ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
 27/1/63 - 1


   398   399   400   401   402