Page 395 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 395

 ภาพการประชมุ
วันศุกร์ท่ี 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น. ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจี่ ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ ประเทศไทย
หัวข้อการประชมุ
     กฟผ.-7   393   394   395   396   397