Page 385 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 385

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลงังานของประเทศ วันพฤหัสบดที ่ี 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 14.15 น.
หัวข้อการประชมุ
สํารวจกระบวนการจัดเกบ็ ขอมลู ใน ศท. สนพ. – ลิกไนต์
ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกลัยาตรีวิทยานรุักษ์ 2. นางสาวกรกชภูไพบลูย์
3. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธวงศ์ 4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
5. นายธเนศร์ ศรีมงคล
6. นางสาวศรินธรหอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1.ดร.วัฒนาวิริยสทิธาวัฒน์ 2.นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3. นางสาวจินตนาศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์โฉมศรี 5.นายทัศนัยเพชรผ้ึง 6.นายธงชัยสันติมงคล 7.นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 8.นายเดชาอุปถมัชาติ
9. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
10. นางสาวมัณฑนา ศริ ิสมิ ะ
11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  23/1/63 บา่ ย - 1


   383   384   385   386   387