Page 381 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 381

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคลื่อนแผนพลงังานของประเทศ วันพฤหัสบดที ี่23มกราคม2563เวลา9.30น.–12.00น.
หัวข้อการประชมุ
สํารวจกระบวนการจัดเกบ็ ขอมลู ใน ศท. สนพ. – น้ํามัน
ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกลัยาตรีวิทยานรุักษ์ 3. นางสาวกรกชภูไพบลูย์
4. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธวงศ์ 5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวตันติมาจงเฮงสกลุ
8. นางสาวศรินธรหอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1.รศ.ดร.วัฒนาวิริยสทิธาวัฒน์ 2.นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรทีัศน์ 3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย 4.นายชัยวัฒน์โฉมศรี 5.นายทัศนัยเพชรผ้ึง 6.นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์ 7.นายธงชัยสันติมงคล 8.นายธิติพัฒน์สุขวิบูลย์ 9.นายเหมพฒัน์เตชะเรืองรอง
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอื่สาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา ท่ีปรกึษา ท่ีปรกึษา ท่ีปรกึษา ท่ีปรกึษา
  23/1/63 เช้า - 1


   379   380   381   382   383