Page 377 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 377

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลงังานของประเทศ
วันจันทร์ท่ี 20 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชมุ
สํารวจกระบวนการจัดเกบ็ ขอมลู ใน ศท. สนพ. – ไฟฟ้า
ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกลัยาตรีวิทยานรุักษ์ 2. นางสาวกรกชภูไพบลูย์
3. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธวงศ์ 4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
5. นายธเนศร์ ศรีมงคล
6. นาวสาวศรินธรหอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.วัฒนาวิริยสิทธาวัฒน์ 2.นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์ 3.นายทัศนัยเพชรผ้ึง 4.นายธงชัยสันติมงคล 5.นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 6. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
7. นางสาวมัณฑนา ศริ ิสมิ ะ 8. นางสาวพนมพรชื่นชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  20/1/63 - 1   375   376   377   378   379