Page 358 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 358

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคลื่อนแผนพลงังานของประเทศ
วันพุธท่ี 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
หัวข้อการประชมุ
นําเสนอหัวข้อระบบต้นแบบสาธิต
ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
3. นางสาวบุบผา คุณาไท
4. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
2. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
3. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
4. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
5. นางสาวพัชรินทร์ แจงบํารุง
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายเดชา อุปถมั ชาติ
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน
  15/1/63 - 1

   356   357   358   359   360