Page 332 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 332

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลงังานของประเทศ
วันจันทร์ท่ี 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
สํารวจกระบวนการจัดเกบ็ ข้อมลู ภายใน ศท. สนพ.
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกลัยาตรีวิทยานรุักษ์
3. นางสาวกรกชภไู่พบลูย์
4. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธวงศ์ 5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวศรินธรหอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ผศ.ดร.วัฒนาวิริยสิทธาวัฒน์ 2.นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3.นางสาวจินตนาศรีศันสนีย 4.นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์ 5.นายทัศนัยเพชรผึ้ง 6.นายธงชัยสันติมงคล 7.นายชัยวัฒน์โฉมศรี 8.นายเดชาอปุถมัชาติ
9. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 10. นางสาวมัณฑนา ศริ ิสมิ ะ 11. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
 13/1/63 - 1

   330   331   332   333   334