Page 315 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 315

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลงังานของประเทศ
วันจันทร์ท่ี 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
เตรียมหนังสือและแบบสอบถามถึงหน่วยงานเพอื่ขอเข้าสมัภาษณ์
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกลัยาตรีวิทยานรุักษ์ 3. นางสาวกรกชภไู่พบลูย์
4. นายสุรสิทธ์ตัณฑดิลก
5. นางสาวณัฐพัชรบุตรเต
6. นายธเนศร์ศรีมงคล
7. นางสาวศรินธรหอมสุวรรณ 8.นายวิเชียรตันติวิศาล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร.โชคชัยเลยี้งสุขสนัต์
2. นายชัยวัฒน์โฉมศรี 3.นายทัศนัยเพชรผึ้ง 4.นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 5. นายเดชา อุปถมั ชาติ
6. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 7. นางสาวมัณฑนา ศริ ิสมิ ะ 8. นางสาวพนมพรชื่นชาติ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอื่สาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรกึษา
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา
ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ผู้ช่วยผจู้ ัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  6/1/63 - 1   313   314   315   316   317