Page 241 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 241

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ รองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่(BigData)ในการขบัเคลอ่ืนแผนพลังงานของประเทศ วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
เก็บข้อมูลกระบวนการทํางานจากผู้ใช้งานข้อมลู สถิติ (business unit)
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภูไพบลู ย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
6. นางสาวกนกวรรณ เสฐจินตนิน
7. นางกนกรรณ สมภพคารนิ ทร์
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นายธเนศร์ ศรีมงคล
10. นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
11. นางสาวตันติมา จงเฮสกุล
12. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
13. นายวิเชียร ตันติวิศาล
ที่ปรึกษาโครงการ
1.ดร.เทียนไชยจงพรี์เพียง 2.รศ.ดร.จกัรพงศ์นาทวิชัย 3.รศ.ดร.วัฒนาวิริยสทิธาวัฒน์ 4.ดร.พฤษภ์บุญมา
5. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอ่ืสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ที่ปรึกษา
ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
 1/10/62 - 1

   239   240   241   242   243