Page 236 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 236

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือ รองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่(BigData)ในการขบัเคลอื่นแผนพลังงานของประเทศ วันพุธท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น.
ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 4 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ศึกษาโครงสร้างระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) ปัจจบุ ันของ สนพ.
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกลัยาตรีวิทยานรุักษ์ 3. นางสาวกรกชภูไพบลูย์
4. นางเพทายภักดโีชติ
5. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธวงศ์ 6. นางสาวดวงตาทองสกุล
7. นางสาวศุทธินีจริงจิตร
8. นางกนกรรณสมภพคารนิ ทร์ 9. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต 10. นายธเนศร์ ศรีมงคล
11. นางสาวตันตมิ า จงเฮสกุล 12. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชย จงพีรเ์พียง
2. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ 3. ดร. พฤษภ์ บุญมา
4. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์ 5. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
6. นางสาวจุฑามาศทองคุ้ม
7. นายพงษ์ทศพรจลุโลบล
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอ่ืสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบรหิ ารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
 25/9/62 - 1

   234   235   236   237   238