Page 231 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 231

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ รองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่(BigData)ในการขบัเคลอ่ืนแผนพลังงานของประเทศ วันอังคารท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ประชุมปรกึษาหัวข้อประชาสัมพันธ์และรายช่ือหน่วยงานBestPractice
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวกรกชภไู่พบลูย์ 3. นางสาวดวงตาทองสกุล 4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต 5. นายธเนศร์ ศรีมงคล
6. นางสาวศรินธรหอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร.โชคชัยเลี้ยงสุขสันต์ 2.นายชัยวัฒน์โฉมศรี 3.นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
4. นายเดชา อุปถมั ชาติ
5. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 6.นางสาวมัณฑนาศิริสมิะ
ความเป็นมา
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอื่สาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ
  การดําเนินโครงการตามแผนงาน เพื่อดําเนินการตาม ข้อกําหนดรายละเอียด ข้อ 3.24 – 3.25 ในด้าน การประชาสัมพันธ์ และ 3.7 ในด้าน การสํารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และถอดบทเรียน จากหน่วยงานที่เป็น ตัวอย่างที่เป็นเลิศ หรือ Best Practices ที่ปรึกษาฯนําเสนอรายละเอียดดังกล่าวพร้อมหารือกับคณะ กรรมการฯ และคณะทํางานสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อการดําเนินการต่อไป
17/9/62 - 1   229   230   231   232   233