Page 155 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 155

 ตัวอย่างข้อมูลท่ีจัดเก็บในรายการลําดับที่ 3: ข้อมูลจํานวนประชากรแยกตามเพศ หรือตามช่วงอายุ หรือตามลักษณะสถานะบุคคล
  ข-59

   153   154   155   156   157