Page 1451 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1451

 กําหนดกํารจัดสัมมนํา สรุปผลกํารศึกษําโครงกํารศึกษํากํารจัดทําแผนยุทธศําสตร์และออกแบบ กํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ เพื่อรองรับกํารใช้ข้อมูลขนําดใหญ่ (Big Data) ในกํารขับเคลื่อนแผนพลังงํานของประเทศไทย
วันพุธที่ 9 กันยํายน 2563 เวลํา 08.30 – 13.00 น. ณห้องWorldBallroomBชนั้ 23โรงแรมเซ็นทํารําแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ
 08.30–09.00น. 09.00–09.05น.
09.20 - 09.25 น.
ลงทะเบียนณจดุคัดกรองผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิ
check in ผ่าน Application ไทยชนะ และติดสติกเกอร์เข้าร่วมงาน พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มเีกียรตแิละสื่อมวลชน
ถ่ายภาพร่วมกัน (เว้นระยะห่าง Social Distancing)
  ดาเนินรายการโดย คุณกาญจนา นิตย์เมธา
   09.05 – 09.20 น.
รับชมวีดิทัศน์สรุปผลการศึกษา
กล่าวรายงาน โดย นํายวัฒนพงษ์ คุโรวําท ผู้อํานวยกํารสํานักงํานนโยบํายและแผนพลังงําน กล่าวเปิดงานโดยนํายกลุิศสมบตัิศิริปลัดกระทรวงพลังงําน
    09.25 – 09.50 น.
นาเสนอผลการศึกษาโครงการ
หัวข้อ “ยุทธศําสตร์กํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําต”ิ โดย ดร.วัชรพงษ์ สุกิจจานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ
คุณวิศรุต วงศ์ชูพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ
   09.50 – 10.20 น.
นาเสนอผลการศึกษาโครงการ
หัวข้อ “กํารศึกษําออกแบบสถําปัตยกรรมองค์กร ศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ” โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ที่ปรึกษาโครงการ
ดร.พฤกภ์ บุญมา ที่ปรึกษาโครงการ
   10.20 – 10.50 น.
นาเสนอผลการศึกษาโครงการ
หัวข้อ “กํารพัฒนําระบบต้นแบบสําธิต (Prototype) กํารเชื่อมโยงข้อมูลสํารสนเทศด้ํานพลังงําน” โดย ดร.พฤกภ์ บุญมา ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ ที่ปรกึ ษาโครงการ
   10:50 – 11:50 น.
กํารเสวนําพิเศษเรื่อง
“กํารบริหํารสถํานกํารณ์เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติโควิด-19 ในยุค Big Data เฟื่องฟู” โดย :
ดร.วงกต วิจักขณส์ ังสิทธิ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
 คุณมนญู ศิริวรรณ
 กรรมการปฏริูปประเทศด้านพลังงาน
 และ ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและData Analytics ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ดาเนินรายการโดย: คุณกาญจนา นิตย์เมธา
 11.50–12.00น. 12.00 – 13:00 น.
หมํายเหตุ :
ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการสมัมนา ปิดการสัมมนาและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร World Ballroom A
   อาหารว่างจะบริการภายในห้องสัมมนาเพื่อลดการรวมตัวตามนโยบายSocialDistancing
 การรับประทานอาหารกลางวัน ทางโรงแรมสามารถจัดสรรที่นั่งให้เพียงพอกับจานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการจัดวางที่นั่ง
ตามนโยบาย Social Distancing
 ห้วงเวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม   1449   1450   1451   1452   1453