Page 1424 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1424

ตอบข้อซักถามและสรปุการสัมมนา
11.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร City Bistro
หมายเหตุ :
• ผู้เข้าร่วมงาน: 60 คน จากหน่วยงานในกระทรวง ในกํากับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้า สัมภาษณ์ขอข้อมูล หน่วยงานละ 1-2 ท่าน
• การรับประทานอาหารว่างจะเสิร์ฟภายในห้องสัมมนา เพื่อลดการรวมตัวตามนโยบาย Social Distancing
• การรับประทานอาหารกลางวัน ทางโรงแรมสามารถจัดสรรที่นั่งให้เพียงพอกับจํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการจัดวางที่
นั่งตามนโยบาย Social Distancing
• ห้วงเวลาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
11.30-11.45 น.


   1422   1423   1424   1425   1426