Page 1378 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1378

 ตอบคําถามต่อไปนี้
1. ข้อมูลท่ีมีการใช้งานใน Data Project ของท่าน เป็นประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกหรือไม่
a) ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ประโยชน์ b) ยกตัวอย่างการนําไปใช้งาน
2. ประเด็นทางกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ใดที่ท่านต้องระมัดระวัง
3. ยกตัวอย่างมาตรการในการป้องกันคุ้มครองไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ
เอกสาร: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

   1376   1377   1378   1379   1380