Page 1245 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1245

6. ตัวชี้วัด
 ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
  1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
  1) ได้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และระบบ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
2) บุคลากรมีความพร้อมในการใช้งานระบบ
  2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
 การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเป็นไปอย่างมีประสทิธิผล สามารถพัฒนาตัวชี้วัดที่จะส่งผลกระทบต่อ สถานการณ์ทางพลังงานได้อย่างแม่นยํา
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้าเชิงลึกได้ รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ มีความหลากหลาย และ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาบุคลากรของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิผล 3) แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลให้รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 2 ปี เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 64
 ใหม่  ต่อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สิ้นสุด ก.ย. 66
ผลการเบิกจ่าย (บาท)
   2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 79,679,800.00 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 3
     


   1243   1244   1245   1246   1247