Page 1231 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1231

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานการสร้างแบบจําลองทํานายสถานการณ์พลังงานในอนาคตและพัฒนาเครื่องมือ สร้างการวางแผนการตัดสินใจ (ด้าน Data Visualization)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เรื่องของข้อมูลนั้นเป็นเรื่องใกล้ตวั มาก และเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจ
เช่น ระบบรายงานสําหรับธุรกิจสร้างมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยเน้นไปที่การเล่าเรื่อง เล่าในสิ่งที่ เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากการใช้ข้อมูลเป็นสิ่งอ้างอิง และผ่านการนําเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ
นอกจากนี้เทคโนโลยี Big Data ก็เข้ามาเปลี่ยนผ่านการทํางานด้านข้อมูลซึ่งมีปริมาณมหาศาล และ ก่อให้เกิดความท้าทายสําหรับองค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารในการมองภาพรวม ทําความเข้าใจ และวิเคราะห์ ข้อมูลผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม
ในปัจจุบันแนวคิดการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร เริ่มเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกองค์กร พนักงานในแต่ละแผนกขององค์กรสามารถตั้งคําถามและตอบผ่านเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รับผิดชอบ ดังนั้นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลจึงเป็นหัวใจสําคัญในการผลักดันองค์กร
ดังนั้นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) จึงมีความจําเป็นที่ต้องเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทั้งอบรมเพื่อช่วยยกระดับการทํางานของพนักงานให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รับผิดชอบได้เต็มศักยภาพ และสามารถแบ่งปันผลการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และใช้งาน ง่าย เมื่อพนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในงานก็เท่ากับว่าช่วย เพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจให้กับองค์กรไปด้วย หลักการพื้นฐานของแนวคิดการใช้ ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร คือ การสร้างนิสัยในการตั้งคําถามให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ไม่ว่า แผนกหรือฝ่ายใด ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญและท้าทายท่ีสุด
นอกจากนี้การนําข้อมูลมหาศาลไปใช้งานร่วมกับ Data Analytics เพื่อสร้างการวิเคราะห์และ แบบจําลองทํานายสถานการณ์ในอนาคตที่มีความแม่นยําและประสิทธิภาพสําหรับกระบวนการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นตัวนําคุณค่ามาสู่ข้อมูลเหล่าน้ันให้กับศูนย์ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1

   1229   1230   1231   1232   1233