Page 1214 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1214

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์สําหรับ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพฒันาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านพลังงานให้ได้มาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม อีกทั้งสามารถเป็นจุดประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้รับ หรือเผยแพร่ข้อมูลพลังงานและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องจากองค์การ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในแต่ละดา้ น
หนึ่งในประเด็นที่สําคัญในการผลักดันศูนย์ฯ ให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ กระบวนการเตรียมประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ (Data Pre-processing) ภายในศูนย์ฯ ซึ่งเป็นไปตาม หลักการธุรกิจ (Business Principle) ตามสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ซึ่งกําหนดไว้ว่า “การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้อง” ซึ่งมุ่งหมายให้กระบวนการเตรียมข้อมูลก่อนการ ประมวลผลต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นในการพัฒนาความสามารถของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลนั้น จึงมีความจําเป็นต้องมีการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาที่เข้าทํางานร่วมกับคณะทํางานของศูนย์ฯ เพื่อระบุและ วิเคราะห์กระบวนการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล จัดเตรียมลักษณะเด่น (Feature) ของข้อมูล เมตาดาต้า (Metadata) ซึ่งประกอบไปด้วยคําอธิบาย ป้ายกํากับ สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล จากนั้น พัฒนา ระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการจัดเตรียมสามารถดําเนินการได้แบบอัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติ อีกทั้งยังรวมถึงการอธิบายกลไกของปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับแก้ระบบได้ในภายหลังอีกด้วย โดยระบบดังกล่าวจะถูกพัฒนาขึ้นให้กลายเป็นคลังข้อมูลสถิติทั้งใน ลักษณะคลังส่วนย่อย (Datamart) และคลังข้อมูลรวม (Data warehouse) รวมถึงต้องมีการจัดหาและพัฒนา ระบบการเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลสําหรับข้อมูลในลักษณะ Time Series ซึ่งเหมาะสมกับการจัดการ ข้อมูลด้านพลังงานบางส่วน เช่น ข้อมูลจากอุปกรณ์เซนเซอร์ หรือข้อมูลทุติยภูมิด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
1   1212   1213   1214   1215   1216