Page 1206 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1206

                           รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
     1.1 หัวหน้าโครงการ
(ปริญญาโทประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 15ปี) 1.2ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขอ้มูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 ปี) 1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.5 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 15 ปี)
1.6 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน (ปริญญาโทประสบการณ์ด้านพลังงานไม่น้อยกวา่ 15ปี)
รายการ
จํานวน (คน)
1 1 1 1 1 1
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
150,000 218,000 218,000 218,000 218,000 150,000
รวมเป็นเงิน (บาท)
     1. ค่าบุคลากรหลัก
   12
1,800,000 2,616,000 2,616,000 2,616,000 2,616,000 1,800,000
    12 12 12 12 12
     2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
        2.1 วิศวกรข้อมูล
(ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี) 2.2 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาโท ประสบการณ์ด้าน ICT ไม่น้อยกว่า 5 ปี) 2.3 ผู้ประสานงานโครงการ (ปริญญาตรีประสบการณ์ด้านICTไมน่้อยกว่า5ปี)
10 10 2
24 24 24
70,000 70,000 35,000
16,800,000 16,800,000 1,680,000
     3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
       3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software 3.4ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุกรณ์สํานักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
      4.1 ค่าใช้จ่าย Hardware พัฒนาระบบ Data Ingestion
4.2 ค่าใช้จ่าย Hardware พัฒนาระบบ Open API Platform 4.3 ค่าใช้จ่าย Software พัฒนาระบบ Data Ingestion
4.4 ค่าใช้จ่าย Software พัฒนาระบบ Open API Platform
30 15 1 1 1
24 24 24 24 24
1 1 1 1
600 2,500 20,000 10,000 10,000
7,000,000 7,500,000 7,000,000 7,500,000
432,000 900,000 480,000 240,000 240,000
 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 1 1 1 1
7,000,000 7,500,000 7,000,000 7,500,000
       รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
80,636,000
 5   1204   1205   1206   1207   1208