Page 1202 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1202

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาการสรรหาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านพลังงานให้ได้มาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม อีกทั้งต้องสามารถเป็นจุดประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย เพื่อให้ได้รับหรือเผยแพร่ข้อมูลพลังงานและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องจากองค์การ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ได้
หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สําคัญของศูนย์ฯ ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูล สารสนเทศ การวิเคราะห์ การคาดการณ์ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ซึ่งเพื่อให้สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานในด้านระบบสารสนเทศเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดําเนินการ ทั้งในด้านระบบซอฟต์แวร์ การพัฒนา บุคลากร เพื่อให้สามารถดําเนินการรองรับการสรรหาข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล
ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมกีารจัดหาระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องรองรับปริมาณข้อมูลที่อาจเพิ่มขึ้นมหาศาลทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถ รองรับกรณีฉุกเฉินที่ระบบอาจต้องทํางานได้ แม้มีความไม่สมบูรณ์ (High Availability) รวมถึงการกู้ระบบ กลับคืนในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานกับระบบได้อย่างมีประสิทธิผล ต่อไป
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติให้สามารถดําเนินการตามระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล
3) เพื่อพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการแลกเปล่ียนข้อมูลที่เหมาะสม
1

   1200   1201   1202   1203   1204