Page 1192 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1192

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบประเมินปรับปรุงคุณภาพข้อมูลสําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านพลังงานให้ได้มาตรฐานระดับสากลและตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม อีกทั้งสามารถเป็นจุดประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้รับ หรือเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องจากองค์การ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านต่าง ๆ
หนึ่งในประเด็นที่สําคัญในการผลักดันศูนย์ฯ ให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ คุณภาพ ของข้อมูลและสารสนเทศภายในศูนย์ฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการข้อมูล (Data Principle) ตามสถาปัตยกรรม องค์กร (Enterprise Architecture) ซึ่งกําหนดไว้ว่า “เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และธรรมาภิบาลข้อมูล” ซึ่งมุ่งหมายให้ข้อมูลที่จะนําเข้าและประมวลผลต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลให้แน่ชัดก่อน
ดังนั้นในการพัฒนาความสามารถของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลนั้น จึงมี ความจําเป็นต้องมีการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาที่เข้าทํางานร่วมกับคณะทํางานของศูนย์ฯ เพื่อวิเคราะห์ กระบวนการดั้งเดิมที่ส่งผลถึงคุณภาพข้อมูล จัดทําจุดควบคุม (Control Point) รวมถึงความเสี่ยงในด้าน คุณภาพข้อมูล และแนวทาง คู่มือ ระเบียบปฏิบัติ (Work Instruction) สําหรับบุคลากรที่ต้องพัฒนาระบบ สารสนเทศ รวมถึงองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศภายในศูนย์ฯ มีความสอดคล้อง (Conform) และสามารถปรับปรุงคุณภาพข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการดําเนินการให้กับ หน่วยงานอื่นในอนาคต
1   1190   1191   1192   1193   1194