Page 1189 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1189

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) การออกแบบหรือพัฒนาระบบงานต้องคํานึงถึงการเข้ารหัสข้อมูลตามระดับชั้นความลับ สําหรับ
ใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) รองรับแผนยุทธศาสตร์ในการดูแลข้อมูลพลังงานของประเทศ โดยการจัดทําบัญชีข้อมูล คํานิยามข้อมูล การกํากับดูแลข้อมูล รวมถึงความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 8. สถานที่ดําเนินงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ ต.ค. 63
 ใหม่  ต่อเน่ือง 11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)
สิ้นสุด
ก.ย. 66
   ผลการเบิกจ่าย (บาท)
   2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 106,684,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
         5


   1187   1188   1189   1190   1191