Page 1185 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1185

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและดูแลข้อมูลแบบครบวงจรชีวิต
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล ประเทศไทยมีสัญญาณของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงานที่แปรผันโดยตรงกับปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นสําคัญ และการนําข้อมูลมาใช้ในการทํานโยบาย และเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลของประเทศ ดังนั้น ทางศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) จําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มี ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นําไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ สาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ดังนั้นแผนงานยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและดูแลข้อมูลแบบ ครบวงจรชีวิตจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง การบริหารจัดการและการดูแลข้อมูลที่มีมาตรฐานจะสามารถแก้ปัญหา ที่หลายๆองค์กรเผชิญอยู่เช่นสภาพของแหล่งข้อมูลปัจจุบันไม่สมบูรณ์มกีารจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อนข้อมูลไม่ เป็นปัจจุบันและไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่นําไปใช้ต่อยาก ไม่มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลยังกระจัดกระจาย ยังไม่ได้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และไม่มีแพลตฟอร์มกลางสําหรับแบ่งปันข้อมูล ขาดแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงแหล่งเดียว
องค์กรภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นต้องมีการกําหนดขอบเขตและแผนการป้องกันข้อมูลสําคัญของศูนย์ฯ เช่น ข้อมูลการประชุมของ คณะกรรมการที่สําคัญ ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหล ออกจากศูนยฯ์ จากช่องทางต่างๆ
1
   1183   1184   1185   1186   1187