Page 1172 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1172

 ตารางที่ 3 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล NGDB และ NGDBN
 (E)xisting/ (G)ap
  ฐานข้อมูล
  ความละเอียด เชิงเวลา
  ความละเอียดเชงิ พื้นที่
  ตารางข้อมูล
  ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
 G NGDB G   NGDBN G NGDB E NGDB E   NGDB E   NGDB E   NGDB E   NGDB E NGDB E NGDB G   NGDB G   NGDB G   NGDB G   NGDB G NGDB E NGDB E   NGDB E   NGDB
เมื่อมีข้อมูล เมื่อมีข้อมูล เมื่อมีข้อมูล รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายปี
รายเดอื น ไม่เปล่ียนแปลง รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายวัน รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น
ตามแหล่งผลิต ตามแหล่งผลิต ตามแหล่งผลิต ตามแหล่งผลิต ตามแหล่งแลผลิต ตามแหล่งและประเทศ บริษทั
รายโรงงาน, ประเทศ -
โรงงาน, จงั หวัด จังหวดั
ประเทศ ราย Sector รายแหล่ง
-
บริษทั จังหวดั จังหวดั
NGSurvey NGLNGCapacity NGCapacity NGSurveyGeo NGProduction NGImport NGSeparator NGRefinery NGSector NGConsumption NGDelivery NGExport NGRetrailPrice NGPrice NGPriceStructure NGPolution NGGDP NGPopluation
ข้อมูลการสํารวจแหล่งก๊าซธรรมชาติ ความสามารถในการส่ง(ท่อ),ท่าเรือ,และโรงแยก ท่อระบบขนส่งทางบก, ขนส่งทางทะเล, ระบบจําหน่าย ปริมาณสํารองทางธรณีวิทยา ปริมาณการผลิตในประเทศ รวมมูลค่าและค่าภาคหลวง นําเข้า PTT NG,LNG
Capacity NG Separator
Production of NG (PTT Utilization) รวม Distribution of NG, Methane etc. ประเภทอุตสาหกรรม
การใช้ โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรม GSP NGV
ข้อมูลการจัดส่ง NG
ปริมาณการส่งออก รวมมูลค่า
ราคา (Retail Price)
ราคา (Gas Pool Price)
Price Structure
มลภาวะจากการใช้และการผลิต
GDP, QGDP รวม GPP, รายจงั หวัด
จํานวนประชากร รวม รายจงั หวดั
                                           ช-26





































































   1170   1171   1172   1173   1174