Page 1161 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1161

 โดยข้อมูลในฐานข้อมูลระบบนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย และเป็นข้อมูลที่ไม่เป็น Time Series
สําหรับฐานข้อมูลพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งคือฐานข้อมูลเฉพาะด้าน ที่ไม่ได้เก็บข้อมูลในตัวเอง แต่เป็นฐานข้อมูล ที่ดึงข้อมูลจากฐานอ่ืนมารวมกัน เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้งาน ซึ่งจะประกอบไปด้วย ฐานข้อมูลต่อไปนี้คือ
1. ฐานข้อมูลราคา(PriceDB)จะเป็นการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานรูปแบบต่างๆมารวมอยู่ ที่เดียวกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือเทียบเคียงราคาพลังงาน
2. ฐานการปล่อยมลภาวะ(CO2EmissionDB)เป็นการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลภาวะ ในรูปของก๊าซเรือนกระจก (CO2) มารวมอยู่ที่เดียวกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบ
3. ฐานเศรษฐกิจ(EconimicsDB)เป็นการดึข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือผลกระทบด้านเศรษฐกิจ มารวมกันเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบ
อย่างไรก็ตาม ฐานเหล่านี้ไม่ได้เก็บข้อมูลในตัวเอง แต่ใช้วิธีการเช่ือมโยงผ่านการสร้างวิว (View) หรือการทําตารางเชื่อมโยง (Linked Table) เพื่อให้มั่นใจว่า ถึงแม้จะมีการเข้าถึงข้อมูลจากหลายฐาน แต่ข้อมูล เหล่านั้น จะเป็นข้อมูลเดียวกัน และ ในการอธิบายถึงข้อมูลในแต่ละฐาน จะไม่กล่าวถึงฐานข้อมูลพิเศษเหล่านี้ เพราะเป็นข้อมูลเดียวกับฐานทั่วไปอยู่แล้วน่ันเอง และสําหรับการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล จะอยู่ทั้งในรูปของ ฐานข้อมูล Relational และฐานข้อมูลแบบ Document-Based ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสําหรับข้อมูล ภายนอก จะเก็บอยู่ในรูปของ Document-Based เป็นหลัก
สําหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน ควรจัดเก็บไว้ในฐานอื่น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน กับข้อมูลในฐานพลังงาน
ช-15   1159   1160   1161   1162   1163