Page 1144 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1144

 ข้อมูลที่จัดเก็บสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานในปัจจุบัน
ภาพท่ี 1 แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลของ สนพ. ซึ่งกรอบเส้นประแสดงถึงถังข้อมูลท่ีจัดเก็บภายใน สนพ.
  ช-2
   1142   1143   1144   1145   1146