Page 113 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 113

 ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลําดับที่ 2: รายงานการจัดซ้ือน้ํามันดิบแยกรายแหล่งและรายผู้จัดจําหน่าย (Purchase Crude.xls)
   ข-17

   111   112   113   114   115