Page 1122 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1122

  จัดทําโดย ตรวจทานโดย ตรวจสอบโดย
ทบทวนโดย อนุมัติโดย
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-STO-001 เร่ือง การจัดเก็บข้อมูล
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
พนักงานฝ่ายบริหารข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูล เลขานุการศูนย์ฯ
ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายข้อมูล ผู้อํานวยการศูนย์ฯ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   1120   1121   1122   1123   1124