Page 1108 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1108

 a) แจ้งและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
b) พิจารณาความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงความพร้อมของข้อมูล และอุปสรรค
ที่อาจเกิดข้ึนในการดึงข้อมูล
5.5 เจ้าของข้อมูลควรจะกําหนดนโยบายสําหรับชุดข้อมูลท่ีจะทําการเก็บรวบรวมอันประกอบไปด้วย
a) กําหนดขอบเขตของข้อมูลท่ีจะเก็บรวบรวม
b) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าการเก็บข้อมูลน้ันถูกต้องตามกฎหมาย
c) กําหนดมาตรฐานคุณภาพของข้อมูลรวมถึงนโยบายในการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลท่ีได้รับ
5.6 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องมุ่งที่จะให้มีการใช้ข้อมูลให้มากที่สุดเมื่อทําการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
6. ระบบและกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องแน่ใจว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของข้อมูล ท่ีกําหนดไว้โดยเจ้าของข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล
6.1.1 เจ้าของข้อมูลจะต้องประเมินคําขอเพื่อทําการยกเว้นในการส่งข้อมูล และการขยายเวลา
กําหนดส่งขอ้ มูลน้ัน ๆ ทั้งหมด
6.1.2 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการส่งข้อมูลล่าช้า และประสานกับ
แหล่งข้อมูลเพื่อที่จะได้รับข้อมูลโดยเร็วที่สุด
6.1.3 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในชุดข้อมูลและ
เทียบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในศูนย์ฯ และประสานงานกับแหล่งข้อมูล ในการกู้คืน
ข้อความผิดพลาดของข้อมูลท่ีส่ง
6.1.4 ผู้บริหารข้อมูลจะต้องยกประเด็น (Raise Issue) ของปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูลที่พบ
ให้แก่เจ้าของข้อมูลเพื่อหาหนทางแก้ไข
6.2 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อย ต้องมีการสร้างทะเบียน นิยาม ข้อมูลอภิพันธุ์ (Metadata) และ
ชั้นความลับข้อมูล แบ่งเป็น ลับที่สุด (Top Secret) ลับมาก (Secret) ลับ (Confidential) การใช้ ภายในศูนย์ฯ (Internal) และเปิดเผยต่อสาธารณชน (Public) ตามนิยามและกฎเกณฑ์ที่ได้ผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการข้อมูล ผู้บริหารข้อมูลจะต้องตรวจสอบว่าความทันสมัยของข้อมูลอภิพันธุ์ ในแคตตาล็อก (Catalog) ข้อมูล ซ่ึงข้อมูลอภิพันธ์ุจะต้องประกอบไปด้วย
ฉ-7

   1106   1107   1108   1109   1110