Page 1094 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1094

 กลุ่มงานภายใน ตามกฎกระทรวงเดิม
  กลุ่มงานภายใน ตามกฎกระทรวงใหม่
  ภารกิจ/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ หรือทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่เพิ่มขึ้น/เปลี่ยนแปลงไป
  หมายเหตุ
    - ศึกษาออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลให้มีความ เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งในส่วนของคลังข้อมูล (Data warehouse) หรือทะเลสาบ ข้อมูล (Data lake)
- ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบซอฟท์แวร์สําหรับการ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและส่งผลย้อนกลับให้ไปที่ต้นทาง เพื่อแก้ไขคุณภาพข้อมูลหรือทําให้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
-
 ติดต่อประสานงานร่วมกับงานด้านวิทยาการข้อมูลในการนํา ข้อมูลที่มีความพร้อมไปใช้ในการพัฒนาแบบจําลอง (Model) ให้ตรงตามความต้องการ ใช้งานได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ
 สูงสุดกับศูนย์ฯ
 เช่น สถาปัตยกรรมแบบ Serviced Oriented
และสถาปัตยกรรมแบบ Lambda เป็นต้น
- ความรู้ ความสามารถการออกแบบและพัฒนา ระบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Architecture) ตั้งแต่การติดตั้งระบบ การจัดการและการเข้าถึงและเชื่อมต่อ แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งแบบ Batch และ Streaming รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลแบบ
Cloud and Distributed Computing
- ความรู้ ความสามารถในการออกแบบและ พัฒนา ETL/ELT การทวนสอบข้อมูล (Quality Assurance) รวมทั้งดูแลบํารุงรักษาและจัดการ คลังข้อมูลและระบบฐานข้อมูลทั้งแบบ Rational Database แ ล ะ Non-Rational
Database
ทักษะ
- การเขียนโปรแกรมได้ดี
- การประยุกต์ใช้งาน
- การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
- การเข้าใจด้านข้อมูลและระบบฐานข้อมูล สมรรถนะ
- การคิดวิเคราะห์เป็นระบบ
- การสืบค้นหาข้อมูลใหม่
   ลําดับ ท่ี
 จ-8


   1092   1093   1094   1095   1096